im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy:

1. Każdy uczestnik świetlicy przestrzega Regulaminu świetlicy.

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie, mówi imię i nazwisko oraz klasę, by wychowawca mógł zaznaczyć obecność na liście. Tak samo postępuje rano przed lekcjami, jak i po przyjściu z lekcji.

3. Po zakończeniu lekcji dziecko od razu przychodzi do świetlicy.

4. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

5. W przypadku odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice, musi być to wcześniej zgłoszone, a pisemne upoważnienie wpisane do karty dziecka.

6. Absolutnie nie zwalniamy dziecka na telefon!

7. Nie upoważnionym osobom nie wydajemy dziecka!

8. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę Rodziców (wpis do karty dziecka w świetlicy).

9. Przed obiadem dzieci ustawiają się w pary i pod opieką wychowawcy idą na stołówkę. Dzieci świetlicowe jedzą obiady o godz. 12.00 i o 13.00.

10. Podczas zajęć na boisku dzieci:

– przestrzegają regulaminu korzystania z boiska szkolnego,

– nie bawią się na schodach i za śmietnikiem,

– nie bawią się kijami,

– nie wspinają się na słupki, drzewa i ogrodzenie.

11. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 17.30, wychowawca próbuje nawiązać kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku braku kontaktu wychowawca wzywa patrol szkolny z prośbą o sprawdzenie sytuacji domowej. Gdy nadal brak jest kontaktu z opiekunami dziecka, patrol lub wychowawca świetlicy zawiadamia wydział do spraw nieletnich.

Przeczytaj także...

Skip to content