im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Ogłoszenie o przetargu na najem stołówki szkolnej w SP 398

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW NA MIEJSCU I WYDAWANIU ICH UCZNIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 398

Nr postępowania: 1/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej dla nowo powstałej placówki – Szkoły Podstawowej nr 398 przy ul. Rembrandta 8, 03-531 w Warszawie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 398 przy ul. Rembrandta 8 w Warszawie tj. kuchni wraz z zapleczem i wyposażeniem o pow. łącznej 261 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na żywieniu zbiorowym uczniów.
Wyposażenie kuchni stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji Przetargowej i zostanie przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym.

II. Warunki zamówienia:

Wysoka jakość wydawanych posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)
Dieta dzieci powinna być lekkostrawna z przewagą potraw gotowanych, przygotowywanych z surowców wysokiej jakości, nieobciążająca przewodu pokarmowego (bez potraw ciężkostrawnych). Wykorzystywane produkty powinny być świeże, naturalne, mało przetworzone, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.
Przestrzeganie zasad ustanowionych przez Sanepid, Haccp.
Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w stołówce szkolnej potwierdzone referencjami.
Zapewnienie sprawnego i dobrego zaopatrzenia i zagwarantowanie wyżywienia dla uczniów w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii.
Obsługa elektroniczna w zakresie:
* wydawania posiłków,
* komunikacji z rodzicami, w tym sprawnego odwoływania i zamawiania posiłków.
Oferta tzw. baru sałatkowego / surówkowego w formie bufetu szwedzkiego (nie mniej 3 do wyboru) w ilości niezbędnej do wyżywienia wszystkich uczniów.
Realizowanie działań dodatkowych wspierających szkołę w ramach wolontariatu nie częściej niż raz w miesiącu (poczęstunki, eventy, catering okolicznościowy, warsztaty),
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta przepisów dotyczących jakości wykonywanych usług.
Codzienne przygotowywanie na miejscu w kuchni szkolnej posiłków i wydawanie ich do godziny 15:00 każdego dnia szkolnego.
Możliwość zakupu tylko jednego dania. Możliwość zakupu dania jednorazowo.
Zapewnienie diet zdrowotnych dla dzieci.
Możliwość zakupu dania wegetariańskiego.
Oferent zapewni jadłospis dla oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek).
Oferent zobowiązuje się doposażyć na własny koszt wynajęte pomieszczenie w urządzenia i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Właścicielem tych urządzeń i wyposażenia pozostaje Najemca.
Oferent od dnia obowiązywania umowy pokrywa wszelkie koszty wydzierżawionych pomieszczeń, związane z opłatami, mediami, czynszem, przeglądu instalacji gazowej, naprawami sprzętu kuchennego, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości i produktów żywnościowych.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Okres trwania umowy najmu – od 01.09.2020r. do 25.06.2021 roku (z możliwością przedłużenia).

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do regulaminu komisji przetargowej). Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Oferta powinna zawierać:

1) Imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

2) Adres do korespondencji.

3) Numer kontaktowy.

4) Datę sporządzenia oferty.

5) Oferowaną wysokość stawki czynszu za powierzchnię kuchni wraz z zapleczem.

6) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy najmu oraz warunkami przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń.

7) Oferowane stawki za cenę posiłków:

* śniadanie, podwieczorek, zupa, drugie danie, sałatki/surówki, kompot,
** pełen obiad (zupa, drugie danie, sałatki/ surówki, kompot)

8) Oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych.

9) Zobowiązanie do realizowania działań dodatkowych na rzecz szkoły w ramach wolontariatu nie częściej niż raz w miesiącu (poczęstunki eventy, catering okolicznościowy, warsztaty)

10) Zobowiązanie do prowadzenia tzw. Baru sałatkowego/surówkowego w formie bufetu szwedzkiego (nie mniej niż 3 do wyboru w ilości niezbędnej do wyżywienia wszystkich uczniów).

11) Zobowiązanie do prowadzenia obsługi elektronicznej w zakresie wydawania posiłków i komunikacji z rodzicami, w tym sprawnego odwoływania i zamawiania posiłków.

12) Zobowiązanie doposażenia na własny koszt wynajętych pomieszczeń w urządzenia i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności

13) Zobowiązanie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości miesięcznej opłaty czynszu w przypadku wygrania postępowania.

14) Określenie przewidywanego czasu przeprowadzenia robót adaptacyjnych, o ile będą konieczne.

15) Oświadczenie, że nie będą serwowane dania wysoko przetworzone.

16) Oświadczenie o zobowiązaniu się do przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez 48 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

17) Zobowiązanie, że oferent będzie dostarczał do kierownika gospodarczego szkoły do 25- każdego miesiąca, 20 -dniowy jadłospis na następny miesiąc z podaniem składników wagowych (w gramach) w tym jadłospis dla oddziału przedszkolnego.

Wszystkie dokumenty oferty winne być podpisane przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
Dokumenty oferty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oferty.
W przypadku, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub niepodpisanie, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, umowy z oferentem, który wygrał postępowanie, komisja ma możliwość wyboru drugiej w kolejności oferty z rankingu.
Oferty, które nie spełniają warunków określonych w postępowaniu, nie są kompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń oferentów, są nieczytelne nie będą rozpatrywane.
V. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2) w przypadku spółek prawa handlowego – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

3) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu wymienione zaświadczenie zostanie złożone przed dniem zawarcia umowy najmu.

4) Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta), w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy.

5) Umowę spółki w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

6) Referencje z placówek szkolnych.

7) Dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu stołówki szkolnej.

VI. Kryteria wyboru oferty:

Jako kryterium wybory najkorzystniejszej oferty przyjmuje się:

l.p

Kryterium oceny ofert

Waga kryterium %

1

Stawka czynszu

60%

2

Cena za cały obiad

40%

Zamawiający przyzna punkty poszczególnym ofertom zamówienia według zasad określonych w punktach 2,3. Ocena ofert zostanie dokonana według wzoru:
P= Pc+Po

P- łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie,

Pc- liczba punktów przyznanych w kryterium „stawka czynszu”

Po- liczba punktów przyznanych w kryterium „cena za cały obiad”

Najwyższa zaoferowana stawka czynszu – waga kryterium – 60%
Sposób oceny ofert nie odrzuconych:

– oferty zostaną ocenione w stosunku do najwyższej ceny ofertowej brutto,

– oferty zostaną ocenione w skali punktowej w przedziale 0 – 60 pkt.,

– punkty zostaną obliczone wg. wzoru Pc = (Cx: C max) * 60 pkt

Gdzie

Pc – liczba punktów przyznana w ofercie w ramach kryterium

Cmax – najwyższa cena ofertowa brutto zaproponowana w ofertach nie odrzuconych, wyrażona w złotych polskich,

Cx – oceniana cena ofertowa brutto, wyrażona w złotych polskich

– obliczenia będą prowadzone w systemie dziesiętnym, z dokładnością do setnych części punktu tj. do dwóch miejsc po przecinku,

Cena za cały obiad (tj. zupa, II danie, kompot i sałatka/surówka) – waga kryterium – 40%
Sposób oceny ofert nie odrzuconych:

– oferty zostaną ocenione w stosunku do najniższej ceny ofertowej brutto,

– oferty zostaną ocenione w skali punktowej w przedziale 0 – 40 pkt.,

– punkty zostaną obliczone wg. wzoru Po = (C min : Cx) * 40 pkt

Gdzie

Po – liczba punktów przyznana w ofercie w ramach kryterium

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto zaproponowana w ofertach nie odrzuconych, wyrażona w złotych polskich,

Cx – oceniana cena ofertowa brutto, wyrażona w złotych polskich

– obliczenia będą prowadzone w systemie dziesiętnym, z dokładnością do setnych części punktu tj. do dwóch miejsc po przecinku,

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty z załączonymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie przy ul. Samarytanka 11A, 03-592 Warszawa w zamkniętych kopertach do dnia 24.07.2020r. do godz. 10:00. Decyduje data wpływu do sekretariatu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2020r. w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa o godz. 15.00.

VIII. Zasady przetargu

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa.
Komisja Przetargowa ocenia oferty w oparciu o kryteria wyboru oferty pkt.VI.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert organizator przetargu zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
Organizator przetargu ma prawo odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg lub odstąpić od podpisania umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności.

IX. Zamieszczenie ogłoszenia

Strona internetowa organizatora przetargu https://sp52.pl/
Możliwa jest wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu przez oferentów po umówieniu się z Kierownikiem administracyjnym oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 398 i ustaleniu terminu drogą mailową na adres:
Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://sp52.pl/
Wybrany oferent przed podpisaniem umowy ma obowiązek wpłacenia kaucji wg oferowanej stawki w wysokości miesięcznego czynszu.
Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać dowód wpłaty.
Załączniki:

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – zamówienie publiczne poniżej 30 000 Euro – przetarg nieograniczony

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG OBEJMUJACYCH PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW NA MIEJSCU I WYDAWANIE ICH UCZNIOM w Szkole Podstawowej nr 398, uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG OBEJMUJACYCH PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW NA MIEJSCU I WYDAWANIU ICH UCZNIOM w Szkole Podstawowej nr 398 jest Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” z siedzibą w Warszawie.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”, 03-592 Warszawa ul. Samarytanka 11A.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z: prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2020 , zawarciem umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z przetargiem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dani 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

4. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów dla których zostały pozyskane wskazanych w pkt 3 a następnie przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora oraz przez okres wymagany przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych*,

b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych**,

c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane***,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chce Pni/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazany w pkt 2 lub pisemnie na dres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z uprawnienia do dostępu do danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Link do załączników:

https://drive.google.com/drive/folders/1muJhhs7_xDwwAY1aEEntvdyJn81u8onz?usp=sharing

Skip to content