Mały Samorząd Uczniowski

Share on facebook

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która wpływa na życie szkoły oraz jej wizerunek.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować istotne miejsce w pracy każdej szkoły. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować ludźmi w sposób demokratyczny.
Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników do wszelkiego rodzaju działań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, gminy, miasta, państwa.
Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły.

Regulamin Małego Samorządu

Wszyscy uczniowie klas I-III są członkami Małego Samorządu. Uczniowie poszczególnych klas wybierają z pośród siebie 3 osoby – członków Samorządu Klasowego.

Radę Małego Samorządu (przewodniczącego, 2 zastępców i 2 członków) wybierają uczniowie klas II i III w demokratycznym głosowaniu w pierwszej dekadzie września, spośród delegatów tych klas.

Kadencja trwa jeden rok szkolny.

Nad prawidłową realizacją czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z opiekunem Samorządu Szkolnego i wybranymi nauczycielami.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe:

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 52.

Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.

Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.

Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.

Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Opiekun Małego Samorządu Dorota Lew-Mirska

Pobierz “Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 52” Regulamin_samorzadu.doc – Pobrano 447 razy – 41 KB

Przeczytaj także...