im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
do 24 maja nadal pracujemy zdalnie. Podstawowym narzędziem naszej pracy jest dziennik elektroniczny Librus.
Nauczanie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określane jako zdalne nauczanie, jest realizacją obowiązku szkolnego. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zapisanymi w Statucie Szkoły.
Zdalne nauczanie będzie prowadzone za pośrednictwem platform edukacyjnych Librus i G-Suit. Będą wykorzystywane materiały elektroniczne rekomendowane przez MEN oraz podręczniki
i materiały ćwiczeniowe dotychczas używane. Nauczyciel może zaproponować uczniom lekcje on-line po wcześniejszym poinformowaniu o terminie spotkania.
Wychowawca koordynuje działania podejmowane dla swoich wychowanków, monitoruje systematyczne logowanie i postępy uczniów. Nauczyciele specjaliści i współorganizujący kształcenie specjalne, udzielają konsultacji uczniom i rodzicom oraz utrzymują kontakt z nauczycielami przedmiotów.
Uczniowi, który zgłosił ograniczony dostęp do komputera, umożliwia się, w miarę posiadanego sprzętu, wypożyczenie komputera do domu lub odbieranie i przekazywanie prac ze szkoły w formie papierowej.
Od ucznia wymaga się systematyczności i samodyscypliny oraz kulturalnego i zgodnego
z wytycznymi nauczyciela zachowania podczas lekcji on-line, a także ścisłej współpracy
z nauczycielem przedmiotu. Nierealizowanie zadań przez ucznia uniemożliwia ocenę jego pracy
i może skutkować niewystawieniem oceny rocznej i nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu.

Bardzo wszystkim dziękuję za mobilizację i dobrą dotychczasową współpracę. Proszę śledzić na bieżąco informacje, które wysyłamy do rodziców i uczniów. W razie jakichkolwiek trudności
z dostępem do zadań, pomocą służą Wasi nauczyciele i wychowawcy, proszę do nich pisać za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub dzwonić.
Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego, proszę dzwonić do sekretariatu szkoły, w celu umówienia się na telefoniczną konsultację z pedagogiem bądź psychologiem.
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.00.
Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Ewa Gałązka

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań w Szkole Podstawowej nr 52 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz Regulamin pracy zdalnej

Skip to content